1.

De dag waarop de cliënt het contract ondertekent en inlevert geldt als de dag van de inschrijving. Elke cliënt ontvangt na inlevering van het contract een persoonlijke cliëntkaart met welke kaart de toegang tot het gebouw en lokalen verkregen kan worden.

 

2. a.

Onder maand-/semester-/jaar-/18-maanden-contract wordt verstaan een contract met een tijdsduur van 1, 6, 12 of 18 maanden. Een maand-/semester-/jaar-/18-maanden-contract kan iedere dag ingaan. De maand, het semester, het jaar en de 18 maanden gaan lopen vanaf de dag van de inschrijving.

b.

De bijdragen kunnen per maand, semester of jaar worden gewijzigd. Bij zowel uitdrukkelijke als stilzwijgende verlenging van het contract is de cliënt de gewijzigde bijdrage verschuldigd. MoviFit Nunspeet/Ermelo zal een wijziging in een bijdrage tijdig aankondigen. Een prijswijziging zal niet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden doorgevoerd.

c.

De maand-/semester-/jaarbijdrage is telkens op de eerste van de maand, respectievelijk het nieuwe semester, respectievelijk het nieuwe jaar volgend op de dag van de inschrijving verschuldigd. De maand-/semester-/jaarbijdrage dient de eerste keer contant op de dag van inschrijving te worden voldaan.

 

3. a.

Bij niet tijdige betaling is de cliënt een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, alsmede €2,50 aan administratiekosten voor de eerste herinnering en €5,00 voor elke volgende herinnering.

b.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke door MoviFit Nunspeet/Ermelo worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de cliënt te bewerkstelligen, komen ten laste van de cliënt. De Buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten die wordt gehanteerd door de kantonrechter. Deze staffel kent een minimum van €37,- exclusief BTW. Deze kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat MoviFit Nunspeet/Ermelo daartoe de vordering, nadat een of meer herinnering(-en) geen betaling tengevolge hadden, in handen van een advocaat of deurwaarder heeft gesteld.

c.

MoviFit Nunspeet/Ermelo is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag de cliëntkaart, die haar eigendom blijft, onverwijld op te eisen en aan de cliënt de toegang tot het centrum te ontzeggen. Zodra MoviFit Nunspeet/Ermelo de cliëntkaart weer in haar bezit heeft, eindigt de overeenkomst.

 

4.

De cliënt heeft het recht deel te nemen aan de lessen waarvoor is ingeschreven dan wel het recht gebruik te maken van de saunafaciliteiten dan wel het recht op een combinatie van beiden.

 

5. a.

MoviFit Nunspeet/Ermelo aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de cliënt geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis en/of van een onrechtmatige daad van haar of haar leidinggevende ondergeschikten.

b.

MoviFit Nunspeet/Ermelo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt of ontstaan door diefstal, vermissing, verwisseling en dergelijke, van eigendommen van de cliënt.

c.

Gebruik van de saunafaciliteiten is steeds geheel voor eigen risico van de deelnemer.

d.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van MoviFit Nunspeet/Ermelo beperkt tot een maximum van €13.500,00 per gebeurtenis of zoveel meer als door onze verzekering word gedekt, in aanmerking nemende het maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis en per verzekeringsjaar en de gerechtvaardigde aanspraken van eventuele andere gelaedeerden.

e.

De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MoviFit Nunspeet/Ermelo of haar leidinggevende ondergeschikten. Voor opzet en grove schuld van haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden is MoviFit Nunspeet/Ermelo evenwel niet aansprakelijk.

f.

De cliënt vrijwaart MoviFit Nunspeet/Ermelo voor schade die door een derde, niet zijnde een cliënt, die de cliënt wegbrengt, vergezelt of ophaalt, op het terrein van MoviFit Nunspeet/Ermelo wordt aangericht cq. door hem wordt geleden.

g.

De in dit artikel vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen zijn tevens geschreven ten behoeve van ondergeschikten van MoviFit BV en andere door haar ingeschakelde derden. Zij kunnen daarop eveneens een beroep doen.

 

6. a.

De cliënt kan het cliëntencontract opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

b.

De cliënt dient daarbij gebruik te maken van een bij MoviFit Nunspeet/Ermelo te verkrijgen afmeldingsformulier dat volledig door de cliënt (ouder of verzorger) dient te worden ingevuld en te worden ingeleverd. Daarnaast dient de cliënt de cliëntkaart in te leveren.

c.

De opzegging heeft geen beëindiging van het contract tengevolge indien niet uiterlijk op de dag waartegen is opgezegd alle achterstallige bedragen zijn voldaan. De bijdrage blijft periodiek verschuldigd totdat de cliënt aan de achterstallige en lopende verplichting heeft voldaan. Opzegging leidt niet tot restitutie van verschuldigde en/of betaalde bijdragen.

d.

De cliënt ontvangt na inlevering van de cliëntkaart en het afmeldingsformulier en na volgende betaling aan MoviFit Nunspeet/Ermelo een bewijs van opzegging tegen finale kwijting.